Mobile

ScoreIce

Technology Stack

Android
IOS
Third Party
Android Studio
Android Studio
java
java
Firebase
Firebase
braintree
braintree
Retrofit
Retrofit
AWS
AWS